Contact Us
No. 24 Beiwei 2 Road, Ouhai District, Wenzhou, China
0086-0577-55575968
en.zhantai1990.com
You are here: Home > Development History
2016年12月20日 眼镜在线(glassesol.com)测试运营
2016年12月14日 官方微信公众号:展泰眼镜开始运营
2016年12月08日 企业文化宣贯大会开展
2016年11月23日 展泰企业网站(zhantai1990.com)开始运营
2015年00月00日 0000。
2014年00月00日 0000000000。
2013年00月00日 0000000000。
2012年00月00日 0000000000。
2011年00月00日 0000000000。
2010年00月00日 0000000000。
2009年00月00日 0000000000。
2008年00月00日 0000000000。
2007年00月00日 0000000000。
2006年00月00日 0000000000。
2005年00月00日 0000000000。
2004年00月00日 0000000000。
2003年00月00日 0000000000。
2002年00月00日 0000000000。
2001年00月00日 0000000000。
2000年00月00日 0000000000。
1999年00月00日 0000000000。
1998年00月00日 0000000000。
1997年00月00日 0000000000。
1996年00月00日 0000000000。
1995年00月00日 0000000000。
1994年00月00日 0000000000。
1993年00月00日 0000000000。
1992年00月00日 0000000000。
1991年00月00日 0000000000。
1990年00月00日 展泰眼镜成立